مدیران باشگاه مهرعظام در سفر یک روزه به بندرعباس در جریان فعالیت‌های این کانون قرار گرفتند.

نمادین

پس از مدتی توقف در اضافه شدن کانون های جدید، بندرعباس به عنوان تازه ترین عضو خانواده، به باشگاه مهرعظام اضافه شد.