ستایش مرادی از کانون رشت مهرعظام به تیم ملی نوجوانان ایران رسید. او معتقد است حضورش در این مهرعظام به او کمک کرده تا بتواند از اردوهای سخت تیم ملی گذر کرده و به ترکیب اعزامی به قهرمانی آسیا اعزام شود.

دختر ملی پوش باشگاه مهرعظام در گفت و گو با روابط عمومی باشگاه از حس خوب دعوت شدن به تیم ملی می گوید که آن را با هیچ چیز دیگری عوض نمی کند.