باشگاه فرهنگی ورزشی مهر عظام

آخرین مطلب:

فعالیت 6 ماهه دو و میدانی در بیرجند، طی هفته های اخیر منجر به کسب یک برنز ارزشمند در قهرمانی کشور و یک مقام چهارمی شده است.

کانون گرگان با جذب 80 ورزشکار در رشته دو و میدانی، فعال ترین کانون باشگاه در این رشته لقب گرفته است.