دومین جشنواره فرهنگی ورزشی باشگاه مهرعظام ویژه پسران با حضور 17 کانون برگزار شد که در نهایت هم جام قهرمانی برای دومین سال پیاپی به کانون خرمشهر رسید.