رقابت‌های دوومیدانی جوانان کشور در حالی به پایان رسید که دختران مهرعظام در 4 ماده روی سکو ایستادند.