فعالیت واحد آموزش باشگاه مهرعظام از ماه های پایانی سال 1401 آغاز شده و تا پایان اردیبهشت از 12 کانون باشگاه بازدید کرده و یک کلاس رسمی نیز برگزار گرده است.