فعالیت 6 ماهه دو و میدانی در بیرجند، طی هفته های اخیر منجر به کسب یک برنز ارزشمند در قهرمانی کشور و یک مقام چهارمی شده است.