دختران فوتسالیست کانون سنندج باشگاه مهرعظام برای حفظ آمادگی خود مسابقه دوستانه برگزار کردند.