کانون مهرعظام ارومیه رقابتی داخلی را بین دختران دوومیدانی‌کار این کانون در هفت ماده برگزار کرد.