ارومیه یکی از کانون‌هایی است که اگرچه دیر به خانواده مهرعظام ملحق شد، اما حرکتی رو به جلو دارد

کانون مهرعظام کردستان که فعالیت جدی خود را از ابتدای سال 1402 آغاز کرده، پس از سومی تیم پسرانش در جشنواره، روند رو به رشدی را طی می‌کند.