اولین دوره دانش‌افزایی مدیران فنی کانون‌های باشگاه فرهنگی ورزشی مهرعظام به مدت دو روز و با حضور استاتید ورزش کشور در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

اولین دوره دانش‌افزایی مدیران فنی کانون‌های باشگاه فرهنگی ورزشی مهرعظام از روز چهارشنبه در مرکز ملی فوتبال آغاز شد.