کانون زنجان باشگاه مهرعظام که چند ماهی از آغاز فعالیت آن می‌گذرد، با حضور بانی باشگاه مهرعظام به طور رسمی افتتاح شد.