روز اول مسابقه پسران در نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی باشگاه مهرعظام – باشگاه مهر عظام

عکاس: فرهاد خیابانی

در روز اول نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی مهرعظام، 9 تیم شرکت کننده در سه گروه به مصاف هم رفتند تا درنهایت تیم های صعود کرده به جدول حذفی مشخص شوند.

عکاس: مریم مجد

در روز اول نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی مهرعظام، 9 تیم شرکت کننده در سه گروه به مصاف هم رفتند تا درنهایت تیم های صعود کرده به جدول حذفی مشخص شوند.

عکاس: مریم مجد