پسران مهرعظام در شهرکرد آخرین تمرنیات خود در سال 1402 را برگزار می‌کنند. کانون شهرکرد باشگاه مهرعظام به تازگی فعالیت خود را شروع کرده اما با این‌حال در همین فرصت کم نزدیک به 350 عضو دارد که 280 نفر را بازیکنان فوتبال و فوتسال پسر تشکیل دادند.