دومین جشنواره باشگاه مهرعظام با برگزاری شش مسابقه آغاز شد.

دومین جشنواره باشگاه فرهنگی ورزشی مهرعظام، صبح امروز 1 شهریور با برگزاری 6 مسابقه در بخش دختران آغاز شد.