البرز که جزو کانون‌های تازه وارد مهرعظام به حساب می‌آید، از اواخر تابستان کار خود را آغاز کرده و اکنون 250 دختر و پسر را به عضویت خود درآورده است.