مهدی هفت چشمه، عضو کانون ارومیه باشگاه مهرعظام، مدال نقره پرتاب چکش قهرمانی آسیا را به دست آورد.