مسابقات فوتبال چهارجانبه مهرعظامی ها، با قهرمانی پسران شیراز در شهرستان بم به پایان رسید.