رقابت‌های دو و میدانی نوجوانان قهرمانی کشور در حالی در ماده پرتاب چکش به پایان رسید که هر سه سکوی اول تا سوم به ورزشکاران مهرعظام ارومیه رسید.