هفته بیستم رقابت‌های لیگ فوتبال پایه بیرجند در حالی دنبال شد که مهرعظام چهار پیروزی و دو شکست را ثبت کرد.

هفته هجدهم رقابت‌های لیگ فوتبال پایه بیرجند در حالی دنبال شد که مهرعظام چهار مسابقه معوقه خود را پشت سر گذاشت.

رقابت‌های لیگ فوتبال پایه بیرجند در حالی پیگیری شد که کانون مهرعظام بیرجند مسابقات این هفته را بدون باخت پشت سر گذاشت.

رقابت‌های لیگ فوتبال پایه بیرجند در حالی با برگزاری مسابقات هفته هجدهم پیگیری شد که بازیکنان کانون مهرعظام سه مسابقه برگزار کردند.

رقابت‌های لیگ فوتبال پایه بیرجند در حالی با برگزاری هفته شانزدهم و هفدهم پیگیری شد که کانون مهرعظام بیرجند در این هفته صاحب هشت برد در 12 مسابقه شد.