مسابقات فوتسال جوانان کشور در بخش بانوان با قهرمانی کانون مهرعظام رشت به پایان رسید.