دختران مهرعظام ایلام در مسابقات چهارجانبه فوتسال نوجوانان این شهر شرکت کردند.