کانون مهرعظام ارومیه به مناسبت روز دختر، مسابقه چهارجانبه فوتسال برگزار کرد که در این تورنمنت در رده سوم قرار گرفت.