مسابقات صحرانوردی دختران استان آذربایجان غربی برای حضور در مسابقات کشوری با درخشش مهرعظامی‌ها به پایان رسید.