دونده نوجوان کانون بیرجند باشگاه مهرعظام عنوان سومی مسابقات دوومیدانی دانش آموزی بیرجند را به دست آورد.