فوتبالیست‌های دختر کانون مهرعظام شیراز در مسابقات آموزشگاه‌های استان فارس به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند.