مدیران باشگاه مهرعظام 15 اسفند به مناسبت روز درختکاری با حضور در کانون مهرعظام اسلامشهر به همراه اعضای این کانون چند اصله نهال کاشتند.