نشست سالانه

دومین نشست سالانه مدیران و سرپرستان کانون های باشگاه فرهنگی ورزشی مهرعظام