کانون زاهدان از ابتدای سال 1401 به خانواده مهرعظام اضافه شده و حالا بالغ بر 1000 عضو دارد. زاهدانی ها از ابتدا در هر پنج رشته تحت پوشش باشگاه فعال شده اند و حالا هم با گسترش فعالیت ها، چراغ ورزش را در این استان محروم روشن نگه داشته اند.