غلامحسین پیروانی پیشکسوت فوتبال و مدیرفنی کانون شیراز باشگاه مهرعظام گفت: اگر مدارس فوتبال فقط به دنبال درآمدزایی نباشند، عاشق باشند و نه کاسب، می توان امیدوار بود که استعدادها خوب شناسایی شوند.