پسران فوتبالیست کانون مهرعظام رباط کریم مسابقه دوستانه‌ای به مناسبت روز فوتبال پایه برگزار کردند.