کانون مهرعظام رشت و بندرانزلی سه تیم را در جشنواره فوتبال دختران استان گیلان شرکت دادند.