مدیران باشگاه مهرعظام ضمن بازدید از اماکن و زیرساخت‌های ورزشی شهر تربت جام، شرایط تاسیس کانون مهرعظام در این شهر را بررسی کردند.