پسران مهرعظام ایلام در مسابقات دوومیدانی مدارس استان موفق به کسب 10 مدال شدند.