کانون مهرعظام ایلام فعالیت خود در رشته دو ومیدانی را پس از استعدادیابی و انتخاب نفرات مستعد از میان دانش آموزان این شهر آغاز کرد.