دومین نشست سالانه مدیران و سرپرستان باشگاه مهرعظام، 18 اسفند 1401 در مجموعه هزار و یک شهر برگزار شد.