جشنواره روز فوتبال پایه آذربایجان شرقی با حضور تیم‌های مختلف استان از جمله پنج تیم از کانون مهرعظام تبریز برگزار شد.