کانون شاهرود باشگاه مهرعظام در سه رشته فوتبال، فوتسال و دوومیدانی در دو بخش دختران و پسران فعالیت می‌کند.