بازیکنان فوتسال کانون شهرکرد باشگاه مهرعظام تمرینات خود را زیر نظر مربیان این کانون آغاز کردند.