کانون شاهرود باشگاه مهرعظام با همکاری هیات فوتبال برای افزایش دانش مربیان کلاس یک روزه‌ای را با حضور مدرس سابق فیفا برگزار کرد.