کانون کاشان باشگاه مهرعظام به مناسبت روز دانش آموز مسابقات فوتبال وفوتسال برگزار کرد.