کانون بجنورد باشگاه مهرعظام چند ماه پس از آغاز فعالیت، به طور رسمی و با حضور بنیان گذار باشگاه افتتاح شد.

مراسم افتتاحیه کانون مهرعظام بجنورد با حضور بنیانگذار باشگاه و 500 کودک و نوجوان عضو این کانون برگزار شد.