مراسم افتتاحیه دومین جشنواره باشگاه مهرعظام در بخش دختران برگزار شد.

مراسم افتتاحیه دومین جشنواره باشگاه مهرعظام در بخش دختران برگزار شد.

مراسم افتتاحیه دومین جشنواره باشگاه مهرعظام در بخش دختران برگزار شد.