کانون بیرجند باشگاه مهرعظام در ادامه برنامه های خود برای اعضای این کانون یک دوره کلاس آموزشی شنا برگزار می‌کند.