نمادین

پس از مدتی توقف در اضافه شدن کانون های جدید، بندرعباس به عنوان تازه ترین عضو خانواده، به باشگاه مهرعظام اضافه شد.