گزارش تصویری

گزارش تصویری رقابت فینال بین اسلامشهر الف - خرمشهر

رقابت فینال و جشن قهرمانی نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی مهرعظام دربخش پسران بین اسلامشهر الف و خرمشهر.
عکاس : مریم مجد

گزارش تصویری روز

Keep Updated to our News and Blog