تمرین پسران مهرعظام در پرجمعیت‌ترین کانون (گزارش تصویری)

کانون قزوین پرجمعیت‌ترین کانون مهرعظام به حساب می‌آید. این کانون حدود 2000 عضو دارد که همگی در فوتبال و فوتسال فعالیت می‌کنند.
کانون قزوین در چهار شهر تاکستان، اقبالیه، بیدستان و قزوین فعال است و با توجه به تعداد قابل توجه اعضا و گستردگی فعالیت، پتانسیل بالایی برای معرفی استعدادهای برتر به فوتبال کشور دارد. 

اخبار روز

سایر