گرم و دوست داشتنی مثل بچه‌های خرمشهر +گزارش تصویری

حضور مهرعظام در شهرهایی نظیر خرمشهر، فرصت خوبی را در اختیار استعدادهای پرشمار این مناطق قرار می‌دهد تا امکان دیده شدن و شکوفا شدن پیدا کنند. شهرهایی که بازیکنان مستعد بسیاری را در خود جای داده ‌و فوتبال در رگ و‌ پی مردمانش جاری است.
کانون خرمشهر هم که یکی از کانون‌های قدیمی مهرعظام به حساب می‌آید، نشان داده که یکی از مستعدترین‌ها است و به خصوص در بخش پسران حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد. دو‌قهرمانی آنها در جشنواره باشگاه مهرعظام نیز گواهی بر همین مدعاست که توجه و‌ رسیدگی به استعدادهای شهرهایی مانند خرمشهر، نتایج بسیار خوبی در پی دارد.

در این گزارش، تصاویری از تمرینات پسران فوتبال این کانون در ورزشگاه اروندان می‌بینیم؛ تمریناتی که با شور و نشاط بسیاری دنبال می‌شود. 

اخبار روز

سایر